എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ടെൽ: 00852-97929616

ഇ-മെയിൽ: [email protected]

മാർക്കറ്റുകളും വ്യവസായങ്ങളും

പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ കളറേഷനുള്ള പിഗ്മെന്റുകൾ

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ്:

- എളുപ്പമുള്ള വിസർജ്ജനം

- ഉയർന്ന താപ സ്ഥിരത

- മികച്ച പ്രകാശവേഗത

- നല്ല കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധം

- കുടിയേറ്റം അല്ലാത്തത്

20190403095901905

പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന CLAYDE® പിഗ്മെന്റുകളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും ആ ആവശ്യകതകളെല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു.