എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ടെൽ: 00852-97929616

ഇ-മെയിൽ: [email protected]

ഇവന്റുകൾ

ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെയിന്റ് ഷോ തുറക്കാൻ പോകുന്നു! നിങ്ങൾ തയാറാണോ?

സമയം: ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ ഹിറ്റുകൾ: 28

We will attend 2023 Asia Pacific Coatings

സമയം:09-06~ 09-08, 2023

ബൂത്ത് നമ്പർ:C44
亚太涂料展2

We are pleased to announce that we will be participating in the Asia Pacific Coatings Show in Thailand and will showcase our latest products and technologies at the exhibition. Our booth number is C44 and we look forward to meeting you at our booth to share our innovation and leadership in the coatings industry, and discuss how we can drive a sustainable future. This event will bring together coatings industry leaders and professionals from around the world, providing the latest technology and innovation, as well as companies committed to driving sustainable development. We look forward to meeting you at booth C44 and exploring the future of the coatings industry together.